STREFA OPIEKUNA - MOS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w GONIĄDZU

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
Przejdź do treści
Przyjmowanie nowych wychowanek
 1. Po otrzymaniu skierowania nowej wychowanki, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu przyjęcia nieletniego do placówki.
 2. Wychowanki są przyjmowane do placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W wyjątkowych wypadkach można ustalić inne godziny przyjęcia.
 3. Przed dowiezieniem nowej wychowanki prosimy o kontakt z placówką.
Co ze sobą ma zabrać nowa wychowanka?
 1. Nowa wychowanka powinna zabrać rzeczy osobiste takie jak:  ubranie, obuwie, w tym kapcie, strój kąpielowy (niezbędny do uczestnictwa w zajęciach na pływalni miejskiej), środki higieny osobistej, podręczniki  zgodne z wykazem zamieszczonym na stronie i zeszyty. Może zabrać telefon komórkowy.
 2. Zachęcamy przed przyjazdem do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie pytania.
Opłaty
 1. Opłaty dotyczą tylko  wyżywienia j.n.
 2. Rodzice pokrywają koszty podróży z i do domu w trakcie urlopowania, zakupu ubrań, środków higieny osobistej itp..
Odpłatność za WYŻYWIENIE
 1. Rodzice zobowiązani są do odpłatności za wyżywienie. Wysokość odpłatności za jeden dzień wynosi 16.00 zł.
 2. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka (szczególnie rodzina, której przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych rodzice mogą złożyć wniosek o zwolnienie z części lub całości opłaty za wyżywienie.
 3. W sprawie odpłatności proszę kontaktować się z Panią Urszulą Dzierżanowską– 451 158 303
Urlopowanie wychowanek poza placówkę
Aby wychowanka mogła wyjechać na przepustkę konieczne są:
 1. Pisemny wniosek rodzica/opiekuna o wydanie przepustki. Wysyłamy je do Państwa lub można je pobrać ze strony internetowej (zakładka dokumenty).
 2. Pokrycie kosztów przejazdu przez rodzica/opiekuna.
 3. Na długość urlopu  ma wpływ  zachowanie, postępy w nauce oraz bieżące przestrzeganie regulaminu.
 4. Pierwszy wyjazd do domu rodzinnego wychowanki może odbyć się po upływie dwóch tygodni od dnia umieszczenia podopiecznej w MOS.
Urlopy okolicznościowe:
 1. Wyjazdy odbywają się wyłącznie na podstawie wystawionej przez dyrektora przepustki wydanej na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.
 2. Wychowanka do domu rodzinnego może wyjeżdżać co dwa tygodnie, jednakże uzależnione jest to od:
  1. uzyskania minimum poziomu C podczas oceny tygodniowej
  2. zachowania podopiecznej,
  3. wywiązywania się z obowiązków szkolnych,
  4. angażowania się w życie społeczności wychowanek,
  5. systematycznego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Samodzielny wyjazd wychowanki do domu rodzinnego po uzyskaniu urlopowania jest możliwy wyłącznie w przypadku uzyskania pisemnej zgody rodzica/opiekuna nieletniej.
 4. Urlopowanie wychowanki, poza przypadkami uzasadnionymi ważnymi przyczynami (np. zaplanowana wizyta u lekarza specjalisty, załatwianie spraw urzędowych, itp.) lub wypadkami losowymi, następuje w dniach wolnych od nauki.
 5. Częstotliwość wyjazdów zależy od aktualnej oceny z zachowania, wyników szkolnych i liczby otrzymanych punktów.
 6. Poza szczególnymi wypadkami, związanymi z sytuacją rodzinną, na urlop może wyjechać wychowanka, która ma aktualnie poziom C podczas oceny tygodniowej.
 7. W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę, zaś wychowanka po powrocie do placówki dostarcza wychowawcy zwolnienie lekarskie wystawione na druku obowiązującym w placówce.
 8. Wychowanka nieterminowo powracająca z udzielonych przepustek będzie miała ograniczoną możliwość wyjazdu na kolejne urlopy.
Odwiedziny
 1. Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i wiedzą wychowawcy, który w danym dniu pełni dyżur.
 2. Wychowanka ma prawo do kontaktów z rodzicami lub opiekunami, rodziną, osobami bliskimi w czasie wolnym od nauki, zajęć grupowych oraz zajęć dodatkowych, o ile odwiedziny nie zakłócają funkcjonowania Ośrodka.
 3. Czas odwiedzin jest ustalany z wychowawcą grupy.
 4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach wychowawca może wyrazić zgodę na odwiedziny poza kryteriami określonymi w punkcie 2.
 5. Ośrodek nie zapewnia noclegu dla rodziców/opiekunów wychowanek.
 6. O wyjściu wychowanki poza placówkę z rodzicami, terminie i długości trwania przepustki decyduje wychowawca prowadzący.
 7. O długości i miejscu odwiedzin decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w placówce, zachowanie oraz liczbę punktów.
 8. Odwiedziny rodziny i osób spoza rodziny odbywają się w pokoju odwiedzin.
 Statystyki
Wróć do spisu treści