REKRUTACJA - MOS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w GONIĄDZU

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
Przejdź do treści
Rekrutacja rok szkolny  2023/24
Jeżeli chcą Państwo umieścić swoją córkę/podopieczną w MOS w roku szkolnym 2023/24, proszę o wysłanie zgłoszenia NA FORMULARZU REKRUTACYJNYM, KTÓRY JEST NA DOLE STRONY.
Na wizytę należy zabrać posiadane dokumenty szkolne (świadectwa, opinie szkolne), dokumenty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  inne dokumenty istotne dla rekrutacji.
W roku szkolnym 2023/24 będziemy przyjmować uczennice do klasy 8 Szkoły Podstawowej; klasy 1 2 3 Liceum Ogólnokształcącego i klasy 1  2 3 Technikum (technik fryzjerstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec).
Kontakt w  sprawie rekrutacji-  Konrad Rurarz 451158302
Ponadto chcemy  poinformować Państwa, że:
    1) Nasz Ośrodek jest małą placówką. Posiadamy tylko 12 miejsc w domu jednorodzinnym i 3 w mieszkaniu usamodzielnienia dla najstarszych wychowanek. Przyjmujemy przede wszystkim wychowanki z terenu województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego lub innych, do których jest dobra komunikacja PKP. Bardzo ważne jest, aby miały one możliwość swobodnych wyjazdów do domu – dlatego odległość do miejsca zamieszkania nie może być zbyt duża.
    2) Warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna. W związku z powyższym proszę nie przesyłać wcześniej dokumentów i wniosków o skierowanie. Po rozmowie wysyłamy pisemne potwierdzenie przyjęcia i wtedy można rozpocząć procedurę kierowania. Nie przyjmujemy wychowanek, wymagających systematycznej opieki psychiatrycznej i uzależnionych o środków psychoaktywnych.

    3) Ponieważ MOS jest placówką, w której pobyt jest dobrowolny, warunkiem przyjęcia jest akceptacja pobytu przez przyszłą wychowankę. Osoby, które nie chcą tego typu wsparcia mogą być umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, który funkcjonuje w ramamach MCEiRS w Goniądzu. W tym wypadku decyzję podejmuje sąd rodzinny.

    4) W przypadku łamania regulaminu, zasad pobytu lub odmowy pobytu w MOS,  wychowanka jest wykreślana z listy.

    5) Nowe wychowanki w trakcie roku szkolnego są przyjmowane wyłącznie w sytuacji, gdy ktoś zostaje wykreślony. Zdarza się to bardzo rzadko.  W przypadku zwolnienia się miejsca będzie my się kontaktować z osobami, które złożyły wnioski.

Informacje szczegółowe
1. Wychowanki do MOS są przyjmowane na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie art. 71 b ust.5 lub 5b ustawy o systemie oświaty.
2. MOS obejmuje swoją opieką dziewczęta w wieku od 13 do 19 lat, uczennice szkoły podstawowej, technikum i liceum.

3. W uzasadnionych przypadkach, podopiecznymi MOS mogą być osoby, które ukończyły 19 lat – o ile jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki lub innych sytuacji losowych – nie dłużej jednak, niż do ukończenia 21 roku życia.

4. Do Ośrodka przyjmuje się osoby, wobec których Komisja wydała opinię kwalifikacyjną o potrzebie pobytu w MOS, stosując ustalone przez Komisję kryteria przyjęcia.

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia do Ośrodka jest:
• pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej odbytej w siedzibie MOS
• wydanie przez publiczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS,

6. W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej:
• rodzice/opiekunowie składają wniosek do starosty w miejscu zamieszkania wniosek o umieszczenie w MOS
• starostwo powiatowe w miejscu zamieszkania dziecka składa wniosek o wydanie skierowania do MOS do Starosty Monieckiego.

7. Starosta Moniecki na podstawie wniosku dyrektora MOS w Goniądzu wystawia skierowanie do placówki.

8. Po wystawieniu skierowania rodzice/opiekunowie ustalają z placówką termin dowiezienia wychowanki i inne szczegóły związane z jej pobytem w MOS.
FORMULARZ REKRUTACYJNY
SZKOŁA PODSTAWOWA
LICEUM
TECHNIKUM HANDLOWE
TECHNIKUM GASTRONOMICZNE
TECHNIKUM FRYZJERSKIE

7
8
1
2
3

TAK
NIE
JEST W TRAKCIE BADAŃ

ZDECYDOWANIE TAK
NIE JEST ZBYT CHĘTNE, ALE RACZEJ SIĘ ZGODZI
NIE
RACZEJ TAK Statystyki
Wróć do spisu treści