REKRUTACJA - MOS Goniądz

Idź do spisu treści

Menu główne:

REKRUTACJA
  • Jeżeli chcą Państwo umieścić swoją podopieczną w MOS w roku szkolnym 2019/20, proszę o wysłanie zgłoszenia na adres konrad.rurarz@mosgoniadz.pl 
  • W przypadku REKRUTACJI proszę podać informację: swoje dane, kontakt e-mail i telefoniczny, wiek i klasę przyszłej wychowanki. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.
  • MOŻNA PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIE FAXEM - 85 7380023
  • Na wizytę należy zabrać posiadane dokumenty szkolne (świadectwa, opinie szkolne), dokumenty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  inne dokumenty istotne dla rekrutacji. 
  • W roku szkolnym 2019/20 będziemy przyjmować uczennice do Szkoły Podstawowej;  Liceum Ogólnokształcącgo i Technikum (gastronomia, fryzjerstwo)/ po szkole podstawowej i po gimnazjum.
  • W sprawie rekrutacji kontakt- Konrad Rurarz 607185590
REKRUTACJA-INFORMACJE OGÓLNE
Jeżeli chcą Państwo skierować wychowankę do naszej placówki prosimy na początku o kontakt z dyrektorem lub koordynatorem ds. MOS. Dane są w zakładce KONTAKT. Wyjaśnimy Państwu wszelkie wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Was pytania.
Ponadto chcmy  poinformować Państwa, iż:

1) Nasz Ośrodek jest małą placówką. Posiadamy tylko 12 miejsc w domu jednorodzinnym i 3 w mieszkaniu usamodzielnienia dla najstarszych wychowanek. Przyjmujemy przede wszystkim wychowanki z terenu województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego lub innych, do których jest dobra komunikacja PKP. Bardzo ważne jest, aby miały one możliwość swobodnych wyjazdów do domu – dlatego odległość do miejsca zamieszkania nie może być zbyt duża. 

2) Warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna. W związku z powyższym proszę nie przesyłać wcześniej dokumentów i wniosków o skierowanie. Po rozmowie wysyłamy pisemne potwierdzenie przyjęcia i wtedy można rozpocząć procedurę kierowania.

3) Ponieważ MOS jest placówką, w której pobyt jest dobrowolny, warunkiem przyjęcia jest akceptacja pobytu przez przyszłą wychowankę. Osoby, które nie chcą tego typu wsparcia mogą być umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. W tym wypadku decyzję podejmuje Sąd Rodzinny. W przypadku łamania regulaminu, zasad pobytu lub odmowy pobytu w MOS,  wychowanka jest wykreślana z listy. 

4) Nowe wychowanki w trakcie roku szkolnego są przyjmowane wyłącznie w sytuacji, gdy ktoś zostaje wykreślony. Zdarza się to bardzo rzadko. Mogą Państwo, w przypadku braku miejsc, złożyć prośbę o przyjęcie pocztą tradycyjną lub e-mail. W prośbie proszę zawrzeć swoje dane, dane wychowanki oraz krótki opis przyczyny umieszczenia i datę wydania orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W przypadku zwolnienia się miejsca będzie my się kontaktować z osobami, które złożyły wnioski.

ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANEK

1. Wychowanki do MOS są przyjmowane na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych, na podstawie art. 71 b ust.5 lub 5b ustawy o systemie oświaty.

2. MOS obejmuje swoją opieką dziewczęta w wieku od 13 do 19 lat, uczennice szkoły podstawowej; technikum i liceum.

3. W uzasadnionych przypadkach, podopiecznymi MOS mogą być osoby, które ukończyły 19 lat – o ile jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki lub innych sytuacji losowych – nie dłużej jednak, niż do ukończenia 21 roku życia.

4. Do Ośrodka przyjmuje się osoby, wobec których Komisja wydała opinię kwalifikacyjną o potrzebie pobytu w MOS, stosując ustalone przez Komisję kryteria przyjęcia.

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia do Ośrodka jest:
• pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej odbytej w siedzibie MOS
• wydanie przez publiczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS,

6. W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej:
• rodzice/opiekunowie składają wniosek do Starosty w miejscu zamieszkania wniosek o umieszczenie w MOS
• Starostwo Powiatowe w miejscu zamieszkania dziecka składa wniosek o wydanie skierowania do MOS do Starosty Monieckiego.

7. Starosta Moniecki na podstawie wniosku dyrektora MOS w Goniądzu wystawia skierowanie do placówki.

8. Po wystawieniu skierowania rodzice ustalają z placówką termin dowiezienia wychowanki i inne szczegóły związane z jej pobytem w MOS.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego